02634 20 40 13
0

کار آموزان: مناسب برای کارآموزان متوسطه و بزرگسال

تجهیزات: بسته آموزشی پروتئوس

پیش نیاز: گذراندن ترم 3 قطعه شناسی

ترم PROTEUS

قیمت دوره