02634 20 40 13
0

کار آموزان: مناسب برای کارآموزان متوسطه و بزرگسال

تجهیزات: بسته آموزشی آلتیوم

پیش نیاز: گذراندن ترم آلتیوم 1

ترم ALTIUM 2-طراحی بردهای مدارچاپی

قیمت دوره