02634 20 40 13
0

کار آموزان: مناسب برای کارآموزان متوسطه و بزرگسال

تجهیزات: بسته آموزشی آلتیوم

پیش نیاز: گذراندن ترم قطعه شناسی 3

ترم ALTIUM 1-طراحی بردهای مدارچاپی

قیمت دوره