02634 20 40 13
0

کار آموزان: مناسب برای کارآموزان متوسطه و بزرگسال

تجهیزات: بسته smart

پیش نیاز: حداقل تحصیل در پایه 7ام متوسطه

ترم مکانیک C-فشرده

قیمت دوره