02634 20 40 13
0

کار آموزان: مناسب برای کودکان 6 الی 7 سال

تجهیزات: بسته کودک خلاق 1 و 2

پیش نیاز:  گذراندن ترم کودک خلاق 2

ترم مهندسین فردا 3

قیمت دوره