02634 20 40 13
0

کار آموزان: مناسب برای دانش آموزان دوم تا ششم دبستان و متوسطه به بالا

تجهیزات: بسته قطعه شناسی ۱

پیش نیاز:  گذراندن الکترونیک ۳ یا هشتم متوسطه

ترم مهندسین فردا 1

قیمت دوره