02634 20 40 13
0

قطعه شناسی 3

کار آموزان: مناسب برای دانش آموزان  متوسطه به بالا

تجهیزات: بسته قطعه شناسی 3

پیش نیاز:  گذراندن ترم قطعه شناسی2

ترم قطعه شناسی 3-دبیرستان

قیمت دوره