02634 20 40 13
0

کار آموزان: مناسب برای کارآموزان متوسطه و بزرگسال

تجهیزات:

پیش نیاز: گذراندن ترم 1 تعمیرات موبایل

ترم تعمیرات موبایل 2

قیمت دوره