02634 20 40 13
0

کار آموزان: مناسب برای کارآموزان متوسطه و بزرگسال

تجهیزات:

پیش نیاز: حداقل 13 سال سن

ترم تعمیرات موبایل 1

قیمت دوره