02634 20 40 13
0

کار آموزان: مناسب برای دانش آموزان دبستان

تجهیزات: بسته SRC1,2

پیش نیاز:  گذراندن ترم SRC3

ترم برنام نویسی SRC 5- دبیرستان

قیمت دوره