02634 20 40 13
0

کار آموزان: مناسب برای دانش آموزان دبستان

تجهیزات: بسته SRC1

پیش نیاز:  گذراندن ترم قطعه شناسی 3

ترم برنامه نویسی SRC 1 -دبیرستان

قیمت دوره