34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای prog-3

برنامه نویسی SRC2 – از ۱۷ الی ۱۸:۳۰

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: بسته  SRC + لبتاب  

برنامه نویسی SRC1 – از ۱۵:۳۰ الی ۱۷

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: بسته  SRC + لبتاب