34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای A-elec3-5

الکترونیک ۳ – پاییز – خانم فیضی – ۱۱.۳۰ – ۱۳

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: ربوگیت استاد: خانم فیضی

الکترونیک ۳ – پاییز – خانم گلی – ۱۶.۱۵ – ۱۷.۴۵

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: ربوگیت استاد: خانم گلی