34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای A-elec-5

الکترونیک ۲ – پاییز – خانم گلی – ۱۳ – ۱۴.۳۰

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: ربوگیت استاد: خانم گلی

الکترونیک ۱ – پاییز – خانم گلی – ۱۱.۱۵ – ۱۲.۴۵

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: ربوگیت استاد: خانم گلی