34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای A-elec-3

الکترونیک ۲ – پاییز – خانم فیضی – ۱۶.۴۰ – ۱۸.۱۰

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: بسته مکانیک اسمارت یا (بسته سطح 1+سطح2+موتور+آداپتور)+کتاب استاد: خانم فیضی

الکترونیک ۱ – پاییز – خانم فیضی – ۱۵ – ۱۶.۳۰

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: ربوگیت استاد: خانم فیضی