34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای 0-T-mecA

مکانیکA3 -تابستان- آقای علیزاده – ۱۰:۳۰- ۹

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: بسته مکانیک اسمارت یا (بسته سطح 1+سطح2+موتور+آداپتور)+کتاب استاد: آقای علیزاده