34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای قطعه شناسی-3

قطعه شناسی ۳ – پاییز – خانم فیضی – ۱۳.۱۵ – ۱۴.۴۵

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: ربوگیت استاد: خانم فیضی

قطعه شناسی ۳ – پاییز – خانم گلی – ۱۴.۴۵ – ۱۶.۱۵

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: ربوگیت استاد: خانم گلی (7سال سابقه+لیسانس وفنی حرفه ای سخت افزاررباتیک)