34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا
محتوای برنامه نویسی SRC2

برنامه نویسی SRC2 – پاییز – ۱۶.۴۰ – ۱۸.۱۰

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: بسته  SRC + لبتاب  

برنامه نویسی SRC2 – از ۱۷ الی ۱۸:۳۰

مدت زمان دوره: هر ترم 12 جلسه طی مدت سه ماه تجهیزات مورد نیاز: بسته  SRC + لبتاب