02634 20 40 13
0

دوره مکانیک A2

مکانیک A2

کار آموزان: مناسب برای کودکان دوم تا ششم دبستان

تجهیزات: smart یا stem1

پیش نیاز: گذراندن دوره مکانیک A1

توضیحات

برای ثبت نام در این دوره فرم زیر را تکمیل و شهریه پرداخت نمایید

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره زمستان” image=”3031″]

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت آموزش، ۱۲ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۲ ساعته (سه ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره پاییز” image=”3020″]

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت آموزش، ۱۳ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۲ ساعت (سه ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره تابستان” image=”2972″]

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت ، ۸ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۲ ساعته (سه ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند

[eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره بهار” image=”3147″]

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت ، ۱۲ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۲ ساعته (سه ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.

جهت پوشش ساعات کامل تدریس با هماهنگی واحد اموزش واولیاء محترم ۲ جلسه جبرانی می باست برگزار گردد.