02634 20 40 13
0

دوره (SRC (2

دوره SRC 2

کار آموزان: مناسب برای دانش آموزان متوسط و بالاتر

تجهیزات: بسته آموزشی ۲

پیش نیاز: دوره SRC 1

توضیحات

برای ثبت نام در این دوره فرم زیر را تکمیل و شهریه پرداخت نمایید

  [eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره زمستان – بهار” image=”3286″]

  نکته

  ترم شامل ۲۴ ساعت آموزش، ۱۶ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۹۰ دقیقه ای (چهار ماه) می باشد.

  تذکر

  در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.

  همچنین برگزاری ۲ جلسه جبرانی برای تکمیل دوره اجباری می باشد.

  [eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره پاییز – زمستان” image=”3285″]

  نکته

  ترم شامل ۲۴ ساعت آموزش، ۱۶ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۹۰ دقیقه ای (چهار ماه) می باشد.

  تذکر

  در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.

  همچنین برگزاری ۲ جلسه جبرانی برای تکمیل دوره اجباری می باشد.

  [eikra-vc-image-text-box style=”style2″ title=”دوره تابستان” image=”3284″]

  نکته

  ترم شامل ۲۴ ساعت ، ۱۲ هفته ، هر هفته دو جلسه ۱ ساعته (سه ماه) می باشد.

  تذکر

  در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند