02634 20 40 13
0

دوره های دوم تا ششم دبستان

[eikra-vc-text-button style=”dark” title=”آموزش مهارت های نوین و کاربردی با آریانا نصر” subtitle=”دوره های مناسب دانش آموزان دوم تا ششم دبستان” button_text=””]
[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”دسترسی” subtitle=”آسان و بی دردسر” image=”1148″]Online Courses[/eikra-vc-info-box]
[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”مستندات” subtitle=”جزوه، کتاب و بسته” image=”1149″]Expert Instructors[/eikra-vc-info-box]
[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”کارگاه” subtitle=”کاربردی و پیشرفته” image=”1146″]Course Access[/eikra-vc-info-box]
[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”آموزش” subtitle=”به تفکیک سن” image=”1147″]From Anywhere[/eikra-vc-info-box]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره مکانیک (A3)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-a3/” image=”3189″ css=”.vc_custom_1586776627576{margin-bottom: 10px !important;}”][eikra-vc-image-text-box title=”دوره مکانیک (A6)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-a6/” image=”3189″ css=”.vc_custom_1587019924964{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره مکانیک (A2)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-a2/” image=”3189″ css=”.vc_custom_1586776588449{margin-bottom: 10px !important;}”][eikra-vc-image-text-box title=”دوره مکانیک (A5)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-a4-2/” image=”3189″ css=”.vc_custom_1586776717191{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره مکانیک (A1)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-a1/” image=”3189″ css=”.vc_custom_1595418493574{margin-bottom: 10px !important;}”][eikra-vc-image-text-box title=”دوره مکانیک (A4)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-a4/” image=”3189″ css=”.vc_custom_1586776667315{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره مکانیک (B3)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-b3/” image=”3198″ css=”.vc_custom_1588666794012{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره مکانیک (B2)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-b2/” image=”3198″ css=”.vc_custom_1586777303099{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره مکانیک (B1)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-b1/” image=”3198″ css=”.vc_custom_1586777228111{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره الکترونیک (۳)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-3/” image=”3191″ css=”.vc_custom_1586777657994{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره الکترونیک (۲)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-2/” image=”3191″ css=”.vc_custom_1586777593257{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره الکترونیک (۱)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-1/” image=”3191″ css=”.vc_custom_1586777548000{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره قطعه شناسی (۳)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-3/” image=”3199″ css=”.vc_custom_1588666812753{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره قطعه شناسی (۲)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-2/” image=”3199″ css=”.vc_custom_1586777998695{margin-bottom: 10px !important;}”]
[eikra-vc-image-text-box title=”دوره قطعه شناسی (۱)” subtitle=”” link=”https://ariananasr.ir/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-1/” image=”3199″ css=”.vc_custom_1586777960565{margin-bottom: 10px !important;}”]