02634 20 40 13
0

آموزش ترمیک

مهندسین فردا ۱

این بخش در حال تکمیل می باشد

مهندسین فردا ۲

این بخش در حال تکمیل می باشد

مهندسین فردا ۳

این بخش در حال تکمیل می باشد

کودک خلاق ۱

این بخش در حال تکمیل می باشد

کودک خلاق ۲

این بخش در حال تکمیل می باشد

کودک خلاق ۳

این بخش در حال تکمیل می باشد

الکترونیک ۱

آموزش به تفکیک جلسه

بسته آموزش کامل دوره

بسته ویژه آم.زش طلایی

الکترونیک ۲

آموزش به تفکیک جلسه

بسته آموزش کامل دوره

بسته ویژه آم.زش طلایی

الکترونیک ۳

آموزش به تفکیک جلسه

بسته آموزش کامل دوره

بسته ویژه آم.زش طلایی

قطعه شناشی ۱

آموزش به تفکیک جلسه

بسته آموزش کامل دوره

بسته ویژه آم.زش طلایی

قطعه شناسی ۲

آموزش به تفکیک جلسه

بسته آموزش کامل دوره

بسته ویژه آم.زش طلایی

قطعه شناسی ۳

آموزش به تفکیک جلسه

بسته آموزش کامل دوره

بسته ویژه آم.زش طلایی

قطعه شناشی ۱

این بخش در حال تکمیل می باشد

قطعه شناسی ۲

این بخش در حال تکمیل می باشد

قطعه شناسی ۳

این بخش در حال تکمیل می باشد

برنامه نویسی SRC1

این بخش در حال تکمیل می باشد

برنامه نویسی SRC2

این بخش در حال تکمیل می باشد

برنامه نویسی SRC3

این بخش در حال تکمیل می باشد

برنامه نویسی SRC4

این بخش در حال تکمیل می باشد

برنامه نویسی SRC5

این بخش در حال تکمیل می باشد

AVR1

این بخش در حال تکمیل می باشد

AVR2

این بخش در حال تکمیل می باشد

AVR3

این بخش در حال تکمیل می باشد

نرم افزار Altium designer1

این بخش در حال تکمیل می باشد

نرم افزار Altium designer2

این بخش در حال تکمیل می باشد

اشتراک طلایی