02634 20 40 13
0

بسته های آموزشی – گروه سنی دوم تا ششم دبستان

[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”دسترسی” subtitle=”آسان و بی دردسر” image=”1148″]Online Courses[/eikra-vc-info-box]
[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”مستندات” subtitle=”جزوه، کتاب و بسته” image=”1149″]Expert Instructors[/eikra-vc-info-box]
[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”کارگاه” subtitle=”کاربردی و پیشرفته” image=”1146″]Course Access

[/eikra-vc-info-box]

[eikra-vc-info-box layout=”layout5″ icontype=”image” title=”آموزش” subtitle=”به تفکیک سن” image=”1147″]From Anywhere

[/eikra-vc-info-box]

آموزش به تفکیک جلسه

بسته آموزش کامل دوره

بسته ویژه آموزش طلایی