34204013026

با ما در تماس باشـید

آموزشگاه آریانا

آموزش لحیم کاری

آموزش لحیم کاری چه کاربردی دارد ؟

آموزش لحیم کاری : لحیم کاری یکی از ابزارهای مهم در صنعت برق و الکترونیک یکی از ابزارهای مهم در صنعت برق و الکترونیک لحیم کاری است . ماده اتصال دهنده ، آه آلیاژی از فلز قلع و سرب است را لحیم می نامند . درعمل لحیم کاری توسط یک وسیله گرما دهنده مثل هویه صورت می پذیرد. یعنی بوسیله هویه ، محل اتصال دو فلز را گرم آرده تا به نقطه ذوب لحیم برسد و لحیم به محل اتصال اعمال شده و پس از سرد شدن ، دو قطعه به هم محکم می شوند. آشنایی به فن لحیم کاری برای متخصصین امور برقی و تکنسینهای الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است لذا در این جا نکات مهم را مورد بحث قرار می گیرد.
لحیم :
همانگونه آه گفته شد لحیم آلیاژی از قلع و سرب است آه بر حسب درصد آنها در آلیاژ درنظر گرفته می شود . چنانچه بر روی قرقره لحیم نگاه آنید دو عدد بر روی آن نوشته شده است بطور مثال ۶٠/۴٠ این به ان معنا است آه لحیم فوق دارای ۶٠ درصد قلع و ۴٠ درصد سرب می باشد.
اصولا برای لحیم کاری در الکترونیک باید از لحیمی استفاده شود آه درصد قلع آن ۴٠ باشد . دلیل آموزش لحیم کاری این است کخ نقطه ذوب قلع آمتر است.
بنابراین هرچه درصد قله بیشتر باشد لحیم در درجه آمتری ذوب می شود . درجه حرارت چنانچه بالا باشد سبب معیوب شدن نیمه هادیها مثل دیود ، …. می شود بخصوص آنکه باعث خرابی مدار چاپی نیز می شود .درمجموع در آارهای الکترونیکی از در صد قلع بیشتر استفاده نمائید .بهترین نوع لحیم ، لحیم ۶٣ درصد است آه در بازار به همین نام یافت می شود.
هویه:
وسیله ای آه در لحیم کاری مورد استفاده واقع می شود را هویه می گویند . هویه در اثر عبور جریان الکتریسته از یک المنت حرارت تولید شده واین حرارت به نوک هویه منتقل می شود . در بازار دو نوع هویه بیشتر به چشم می خورد.

تفاوت هویه ها 

هویه قلمی
هویه هفت تیری
این دو چه تفاوتی با هم دارند ؟
اصولا هویه هفت تیری برای توان های بالا مورد استفاده است و برای لحیم کاری در برق و یا مدارهای الکترونیکی لامپی بکار گرفته می شود  .
در هویه قلمی برای توانهای آم بنابراین برای آارهای الکترونیکی درمدارهای جدید و مونتاژ مورد بهره برداری واقع می شود . لذا برای کارهای مختلف الکترونیکی از هویه قلمی با توان ١۶ الی ٣٠ وات استفاده نمائید .

آموزش لحیم کاری

روغن لحیم:
یکی دیگر از آموزش لحیم کاری هرگاه دو قطعه را بخواهند بوسیله لحیم ، اتصال دهند بایستی آاملا تمیز و از هرگونه چربی ، رنگ و آسید پاک گردند . بنابراین در زمان لحیم چون درجه حرارت بالا است سبب می شود در سطح خود لایه ای اآسد بوجود آید و پس از لحیم کاری ممکن است این لایه اآسید مانع از تماس الکتریکی بین آن دو شود . برای جلوگیری از این آار از روغن لحیم استفاده می آنند . این روغن از ماده ای به نام آلوفون تشکیل شده و
حل آننده اآسید و هر مواد زائد است .
طرز کار با روغن لحیم:
قبل از لحیم کاری باید محل اتصال به این روغن آغشته شود و بعد عمل لحیم کاری صورت گیرد . با انجام اینکار روغن ، مواد زاید بر روی اتصال را در خود حل آرده و هنگامی آه هویه داغ به محل اتصال نزدیک می شود ،این بخش از آموزش لحیم کاری بسیار مهم است .
روغن را آنار زده و محل اتصال را از ماده های خارجی خالی می نماید .امروزه لحیمهای در الکترونیک مورد استفاده می گردد آه در داخل خود
روغن لحیم دارند لذا نیازی به روغن لحیم جداگانه ندارند . اصطلاحا به این نوع لحیم ، سیم لحیم با مغزی روغن می گویند . بهر صورت در هنگام لحیم آاری بایستی از تمیز بودن محل اتصال ، اطمینان حاصل شود.
عمل لحیم کاری :
ابتدا برای اینکه دو قطعه را بوسیله حلیم ، اتصال داد باید نوک هویه داغ را به محل اتصال تکیه داده تا قبل از عمل لحیم در دو فلز بقدر آافی گرم شوند. سیم لحیم را به محل اتصال نزدیک نموده تا ذوب شود و اطراف اتصال را در بر گیرد . لحیم را برداشته و صبر می آنید تا لحیم آاملا دراطراف اتصال پخش شود و در نهایت هویه را از محل اتصال دور آنید .

نکاتی که بایستی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

۱.زمان اتصال نوک هویه به محل اتصال بایستی حدود ٢ الی ٣ ثانیه باشد چرا آه در صورت طولانی بودن این زمان باعث خرابی قطعه
مورد لحیم می شود . همچنین حرارت زیاد باعث خرابی مدارچاپی و بر امدن مس روی این مدار می شود.
۲.سیم لحیم را مستقیما به نوک هویه اتصال ندهید بلکه در جهت مقابل آن به محل تماس دهید.
۳.مشخصه یک لحیم خوب این است آه سطحی براق ، یکنواخت و لحیم در اطراف اتصال بصورت یکنواخت پخش شده باشد .
اما اگر دو قطعه به اندازه آافی گرم نشده باشد و یا هویه را زود از محل اتصال دور نمود ، لحیم در محل اتصال بطور یکنواخت پخش نشده لذا با آن اتصال سرد می گویند.
بنظر می رسد آه قلع به میزان خوبی قرار دارد لیکن در زیر آن هوا بوجود آمده و مانع اتصال شده است. لحیم سرد می تواند علل دیگری داشته باشد مثل حرآت دادن المان قبل از سرد شدن ، بیش از حد گرم شدن محل اتصال لذا باعث اآسید شدن دو فلز شود و یا آثیف بودن سطح اتصال و حتی اگر هویه در محل اتصال تماس داده نشود نیز بوجود می آید .

اما بیشترین علت در گرم نبودن هویه برای اتصال در لحیم کاری باعث لحیم سرد می شود . هماهنگونهکه قبلا نیز گفته یک لحیم کاری خوب دارای سطحی صاف ، براق و یک لحیم سرد دارای سطحی سخت ، ناصاف و آدر می باشد .
بیشتر قطعات الکترونیکی مثل دیود ، آی سی ها و … در مقابل حرارت مقاوم نیستند و در صورت حرارت بیش از اندازه سبب خرابی می شوند .
لذا زمان اتصال آن برای لحیم کاری نبایستی بیش از ٣ ثانیه باشد . بهتر است برای این قطعات از رادیاتور یا اصطلاحا هیت سیتک استفاده شود. ابزاری دیگر مثل پنس ، دم باریک ، گیره سوسماری و … برای اینکار مناسب است.
بوسیله پنس المان را گرفته لذا حرارت پایه را به خود انتقال داده و از نفوذ حرارت به قطعه جلوگیری بعمل می آورد . روش دیگر استفاده از اسپری خنک آننده است . مایعی آه در این اسپری بکار رفته خیلی سریع تبخیر شده و سبب خنکی المان می شود. روش کار آن به این صورت است که قبل از لحیم و حتی در حین کار ، این اسپری خنک آننده را به المان زده تا در زمان لحیم کاری موجب خرابی نگردد .

ارائه نکاتی در مورد هویه در آموزش لحیم کاری :

١ .نوک خود هویه بعلت فلزی بودن زیاد اآسیده می شود لذا از بین می رود . همچین پس از اآسید شدن حرارت به طور آامل به نوک هویه منتقل نمی گردد . لذا باعث لحیم سرد می شود. برای تمیز نمودن ابتدا صبر آرده تا نوک هویه خنک سپس بوسیله یک برس نرم
نوک را تمیز نمائید.
٢ .برای اآسید نشدن نوک هویه بهتر است قبل از لحیم کاری آن را قلع اندود نمائید.
٣ .در صورت استفاده نکردن از هویه از روسن گذاشتن آن خودداری نمائید.
۴ .در بعضی از هویه ها ، دارای ولوم تنظیم حرارت است لذا متناسب با نوع لحیم کاری آن ار تنظیم نمائید.
۵ .بعضی از هویه ها نیز دارای آلیدی هستند آه در حالت عادی باعث گرم شدن هویه می گردد و با فشردن آلید حرارت بیشتری برای لحیم آاری تولید می آند.
۶ .در موقع تمیز نمودن نوک هویه دقت شود تا نوک آن به جلو و عقب آشیده نشود چرا آه باعث قطعی المنت داخل آن می گردد.
٧ .دقت شود آه در موقع لحیم کاری و زمان داغ بودن هویه ، نوک آن به سیم برق و یا …برخورد نکند .
امروزه هویه هایی با نوک های نسوز بکار گرفته می شود آه باعث اسکید نشدن نوک هویه می شوند لذا بایستی توجه نمود در موقع تمیز نمودن آن باعث آسیب به قسمت نسوز آن نشود . برای تمیز نمودن آن ابتدا صبر آرده تا هویه سرد سپس با ابر خیس ان را تمیز نمائید.

لحیم کاری یکی از مهم ترین فعالیت ها برای آموزش رباتیک است و برای هر کار آموز رباتیک دانستن چگونگی لحیم کاری از واجبات است .

برای دانلود PDF آموزش لحیم کاری بر روی عکس زیر کلیک کنید .

ما در آموزشگاه آریانا برای علاقه مندان به حوضه رباتیک ، مکاترونیک و الکترونیک مقالاتی را به شکل رایگان تولید کردیم تا بتوانیم در این راه به شما عزیزان علاقه مند به حوضه های فنی و مهندسی کمکی کرده باشیم این مقالات تحت عنوان pdf آموزش رباتیک   تهیه شده تا بتوانید به شکل رایگان اطلاعات خود را در این ضمینه ها بیافزایید . آموزش لحیم کاری یکی از این همین مقالات رایگانی است که در این صفحه برای شما عزیزان تهیه شده .

آدرس آموزشگاه رباتیک کرج : بلوار هفت تیر – انتهای خ صدوقی – نرسیده به پل اتوبان – جنب کوچه خیردوست – آموزشگاه فنی حرفه ای آریانا  – تلفن تماس : ۳۲۸۲۶۴۷۴-۰۲۶

آدرس آموزشگاه در تهران :مرکز قلهک ، خیابان شریعتی – روبروی خیابان شهید کلاهدوز- خیابان امامزاده – فرهنگسرای آفتاب تلفن تماس ۲۲۶۴۸۶۰۷-۰۲۱

ما را در صفحه رسمی اینستاگرام ، آپارات، یوتیوب و توییتر آموزشگاه رباتیک آریانا دنبال کنید.

ارسال دیدگاه