مسابقات و جشنواره

آموزشگاه رباتیک آریانا نصر برگزارکننده مسابفات و جشنواره های دانشجویی رباتیک در سراسر کشور و برگزارکننده مسابقات رباتیک ICS

ششمین دوره مسابقات آریانا کاپ

اداره كل آموزش فني و حرفه اي اصفهان
خرداد 31, 1398
آموزشگاه رباتیک آریانا نصر برگزارکننده مسابفات و جشنواره های دانشجویی رباتیک در سراسر کشور و برگزارکننده مسابقات رباتیک ICS

سلام کاپ 99

ایران ، تهران ، دانشگاه شهید رجایی
فروردین 21, 1399
آموزشگاه رباتیک آریانا نصر برگزارکننده مسابفات و جشنواره های دانشجویی رباتیک در سراسر کشور و برگزارکننده مسابقات رباتیک ICS

فیراکاپ آزاد ایران

ایران ، تهران ، بازار بزرگ ایران (ایران مال)
اردیبهشت 1, 1399
آموزشگاه رباتیک آریانا نصر برگزارکننده مسابفات و جشنواره های دانشجویی رباتیک در سراسر کشور و برگزارکننده مسابقات رباتیک ICS

ششمین دوره مسابقات ICS

دانشگاه تهران
اردیبهشت 5, 1399
WhatsApp chat