02634 20 40 13
0
لیست مطالب
mekanik-robot

دوره اول مکانیک

این دوره شامل اصول اولیه ساخت ربات، آموزش مفاهیم حرکتی و فیزیکی، آموزش نرم افزار شبیه ساز سه بعدی Virtual MEC می باشد . مکانیک ربات با استفاده از بسته آموزشی آریانا آموزش داده می شود.
اشتراک طلایی