دوره مهندسین فردا ۳

مهندسین فردا ۳

کار آموزان: مناسب برای کودکان ۴ و ۵ سال

تجهیزات: بسته آموزشی ۳

پیش نیاز: گذراندن دوره مهندسین فردا ۲

توضیحات

پس از گذراندن دوره مهندسین فردا ۱، ۲ و ۳ گواهی پایان این ۳ روره را دریافت می کنید.

برای ثبت نام در این دوره فرم زیر را تکمیل و شهریه پرداخت نمایید

  • ضروری نیست، ولی برای دریافت رسید بهتر است ایمیل را وارد کنید
  • ۰ تومان

دوره زمستان - بهار

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت آموزش، ۱۶ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۹۰ دقیقه ای (چهار ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.

همچنین برگزاری ۲ جلسه جبرانی برای تکمیل دوره اجباری می باشد.

دوره پاییز - زمستان

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت آموزش، ۱۶ هفته ، هر هفته ۱ جلسه ۹۰ دقیقه ای (چهار ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند.

همچنین برگزاری ۲ جلسه جبرانی برای تکمیل دوره اجباری می باشد.

دوره تابستان

نکته

ترم شامل ۲۴ ساعت ، ۱۲ هفته ، هر هفته دو جلسه ۱ ساعته (سه ماه) می باشد.

تذکر

در صورت تعطیل رسمی و غیر رسمی، کارآموزان می بایست در کلاسهای جبرانی که توسط واحد آموزش پیشنهاد می گردد، شرکت کنند